ข่าวประชาสัมพันธ์

เริ่มลงทะเบียนวันที่ 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566  (ระบบปิดในวันที่  25 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น.)

 มีปัญหา ติดต่อ ครูญานิกา รอดถาวร   ผู้ดูแลระบบกิจกรรมชุมนุม   โทร. 093-4908068

ครูอุษา ควรคำ 088-3664824กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2566


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566  (ระบบปิดในวันที่ 
 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.00 น.)

4. การเข้าใช้งาน ตรวจสอบรหัสนักเรียนได้ที่นี่   ..............................................................  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นักเรียน  ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายหล่อ หล่อมาก 
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน : 1234567890000
 (เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

   งานกิจกรรมชุมนุม
     ครูสุภลักษ์ เสมอสมัย หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 ครูญานิกา รอดถาวร   ผู้ดูแลระบบกิจกรรมชุมนุม   โทร. 093-4908068


     ติดต่อโดยตรงห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ห้องแนะแนว )

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร